หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 299 
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 369 
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน ธันวาคม 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31-40 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมผฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก) [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กแล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ขอประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา DLIT ฯ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
โครงการฝึกกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของ อปท. [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานะนานุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานะนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานะนานุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานะนานุบาลเทศบาลตำบลหินกอง [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการตั้งคณะกรมมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 120
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,553,280 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10