หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
www.nongyaw.go.th

นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบล
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
โบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว
www.nongyaw.go.th
อบต.หนองยาว จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
กิจกรรม
 
 
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 8 (ซอยไปดีมาดี) [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ซอยไปดีมาดี) [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 9 (ข้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 9 [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 หนองตาพรม [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 3500 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 88 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายางสั่งทำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร หมู่ที่ 3 (บ้านหน [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 140 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซ.วั [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 176 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 201 
   
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
   
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 307 
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 382 
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน ธันวาคม 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31-40 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
   
   
 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำระงับเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก ลงพื้นตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุสาธารณะภัย (วาตภัย) พายุลมกรรโชกแรง [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเด็กที่มีฐานะยากจน [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.สระบุรี แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาคมตำบลตลิ่งชัน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างโครงการจัดสร้างห้องฟื้นฟูสมรรถภาพฯ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เยี่ยมหญิงหลังคลอดตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่าง [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลพุกร่าง ครั้งท [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกปูชณียบุคคลด้านภาษไทย ผู้ใช้ภาษไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษไ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองหมู เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
   
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำ/น้ำประปา
  ขยะ
  การให้บริการของเจ้าหน้าที่
  การประชาสัมพันธ์
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยไปดี - มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยไปดี - มาดี โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว แห่งที่ [ 25 ม.ค. 2566 ]

   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หนองโดน ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.เขาดินพัฒนา ซื้อแบตแตอรี่รถยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบสายไฟชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเล [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันนักเรียนศพด.หินกอง (บ้านบุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หนองบัว จ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายจรัญ พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หนองบัว จ้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(เพิ่มเติม)หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๔ จำ [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.หนองบัว จ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบำราบ พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.หนองสรวง จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณบ้านซอยสุดเขต) หมู่่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะ [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.พุกร่าง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าลาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าลาน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.ป๊อกแป๊ก ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ เครื่องตัดเหล็ก สว่านไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพา [ 30 ม.ค. 2566 ]
   
 
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
ถนนชำรุด หลุมบ่อ อันตราย (12 ม.ค. 2566)    อ่าน 62  ตอบ 6  
แจ้งไฟทางดับ (12 ต.ค. 2565)    อ่าน 871  ตอบ 5  
ภาษีโรงเรือน (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 112  ตอบ 2  
 
 
 
แกะสลักกะลาและสลักไม้
เจดีย์ภูธาตุ
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.หนองยาว
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงนายก
โทร 095-0872555
สายตรงปลัด
โทร 086-3559003
 
 
   
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  
e-mail : nongyaww@hotmail.com  
โทรศัพท์ 036-225-263  
 
   
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
  E-Service
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,553,409 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.หนองยาว
facebook
อบต.หนองยาว
อบต.หนองยาว