หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
www.nongyaw.go.th

นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบล
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
โบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว
www.nongyaw.go.th
อบต.หนองยาว จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
กิจกรรม
 
 
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 8 (ซอยไปดีมาดี) [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ซอยไปดีมาดี) [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 9 (ข้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 9 [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 หนองตาพรม [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 3500 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 93 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายางสั่งทำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 77 
   
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
   
   
 
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค ปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานตื 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ คก.ในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 รุ่นที่ 11-15 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฃ่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of food Sanitaion Inspector : BFSI) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่/ชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) สำหรับบุคลากร จากหน่วยงานของรัฐ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
แจ้งประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
แจ้งผลตัวแทนอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในงาน 40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
   
   
 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้ฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ขอเชิญชวนร่วมงาน การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลตลิ่งชัน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์คู่มือ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ซอยโรงเรียนพลูเจริญ ดำเนินการสำรวจไหล่ทางสา [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์ (กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปา [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ของกองการศึกษา เทศบาลต [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองหมู ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำ/น้ำประปา
  ขยะ
  การให้บริการของเจ้าหน้าที่
  การประชาสัมพันธ์
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 มี.ค. 2566 ]

   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.หนองแก จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองโดน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.ธารเกษม ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงปิดภาคเรียน [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน จ้างเหมาตามโครงการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แบบสายคล้องคอให้กับคณะผู้บริหาร สม [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.เริงราง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 84-7577 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองยาว ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองยาว ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่าง [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.นายาว จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.นายาว จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๙๔๙ สบ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ห้วยบง จ้างเหมาบริการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกี [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.โคกสว่าง ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ของดีอำเภอบ้านหมอ ประ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองโดน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองโดน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.ธารเกษม จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.ธารเกษม จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ถนนสายเอกบริเวณหน้าโรงเรี [ 21 มี.ค. 2566 ]
   
 
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (7 มี.ค. 2566)    อ่าน 15  ตอบ 1  
ถนนชำรุด หลุมบ่อ อันตราย (12 ม.ค. 2566)    อ่าน 67  ตอบ 6  
แจ้งไฟทางดับ (12 ต.ค. 2565)    อ่าน 875  ตอบ 5  
 
 
 
แกะสลักกะลาและสลักไม้
เจดีย์ภูธาตุ
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.หนองยาว
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
Traffy Fondue
 
ผลงานตามภารกิจของ อบต.
ผ่าน Traffy fondo
ช่องทางแจ้งปัญหา ของ อบต.หนองยาว
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
สายตรงนายก
โทร 095-0872555
สายตรงปลัด
โทร 086-3559003
 
 
   
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  
e-mail : nongyaww@hotmail.com  
โทรศัพท์ 036-225-263  
 
   
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
  E-Service
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,620,242 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.หนองยาว
facebook
อบต.หนองยาว
อบต.หนองยาว