หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
www.nongyaw.go.th

นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบล
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล
โบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
สถานบริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว
www.nongyaw.go.th
อบต.หนองยาว จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
กิจกรรม
 
 
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 39 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 8 (ซอยไปดีมาดี) [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ซอยไปดีมาดี) [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 9 (ข้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 83 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 9 [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 96 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 3500 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายางสั่งทำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 128 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 120 
   
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ขอจัดส่งคู่มือโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
โครงการติดตามและประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2565 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล อบจ. อบต. กรุงเทพ เมืองพัทยา อปท.รูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
   
   
 
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
อบต.หนองโรง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคลองน้ำส้ม หมู่ที่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านซึ่งก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ของวัดฯ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุกร่าง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนฯ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ บทเพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 บทเพลง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองแค [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.สระบุรี [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านซึ่งก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ของวัดฯ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยาว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลเสริมระบบปร [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง การประชุมแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.หินกอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินกอง [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
   
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำ/น้ำประปา
  ขยะ
  การให้บริการของเจ้าหน้าที่
  การประชาสัมพันธ์
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๙ โดยวิธ [ 22 ก.ย. 2566 ]

   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.คชสิทธิ์ ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำปี [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 7 เ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.โคกสว่าง ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.ดอนพุด จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านยาง ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลบ้านยาง บริเวณ หมู่ที่ 5, 6, 7, 10,13 ติดตั้งกล้ [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านยาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไ [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง ซื้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองสรวง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (บริเวณบ้านนางรัชนีถึงบ้านนางเตือนใจ) ตำบลหนองสร [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองสรวง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองสรวง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) [ 26 ก.ย. 2566 ]


อบต.ชะอม จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยบดทับพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5-9 บ้านบึงไม้-บ้านบึงท [ 26 ก.ย. 2566 ]


ทต.หน้าพระลาน จ้างซ่อมแซมระบบเพลาขับ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 83-7123 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์ปฎิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาขน(สถานที่กลาง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองยาว ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-8782 [ 25 ก.ย. 2566 ]
   
 
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
เลิฟซี ทราเวล (21 ก.ย. 2566)    อ่าน 5  ตอบ 0  
ถังขยะหน้าบ้าน (20 ก.ย. 2566)    อ่าน 35  ตอบ 1  
แนะนำ:บริษัท รับสร้างบ้านสระบุรี บ้านสวย (28 ก.ค. 2566)    อ่าน 99  ตอบ 0  
 
 
 
แกะสลักกะลาและสลักไม้
เจดีย์ภูธาตุ
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.หนองยาว
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
Traffy Fondue
 
ผลงานตามภารกิจของ อบต.
ผ่าน Traffy fondo
ช่องทางแจ้งปัญหา ของ อบต.หนองยาว
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
สายตรงนายก
โทร 095-087-2555
สายตรงปลัด
โทร 086-355-9003
, 036-225263
 
 
   
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  
e-mail : nongyaww@hotmail.com  
โทรศัพท์ 036-225-263  
 
   
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
  E-Service
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,891,594 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-087-2555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.หนองยาว
facebook
อบต.หนองยาว
อบต.หนองยาว