หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันลา วันมาสาย ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด อบต.หนองยาว ประจำปีงบ2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัด อบต.นองยาว ประจำปีงบ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด อบต.หนองยาว ประจำปีงบ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต. หนองยาว [ 29 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของ อบต.หนองยาว [ 23 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 9 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองยาว [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยาว [ 2 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองยาว แห่งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่ง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว (กรณีพนักงานจ้างคนใหม่) [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้รางวัล และลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ อบต.หนองยาว เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปราณีย์ โทรสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปราณีย์ โทรสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกาศ [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราบทุจริต ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560-2565) [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ เข้ารับระโยชน์ในที่ดิน [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. หนองยาว [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. หนองยาว [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3      4   
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,369,810 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10