หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว


ส.อ. วสันต์ ศรีเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ส.อ. วสันต์ ศรีเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นายวัฒนกูล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวันชัย นิลมูล
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


นายฐกฤต ธนาสิทธิ์พันธ์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวศุจีภรณ์ ทองอิ่ม
ผู็อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางปทุมพร สูตรสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์