หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

นายฉัตรชัย เทียมลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
อบต. หนองยาว 036-225263 แฟ็กซ์ 036-225264 มือถือ 086-3559002-3 , 092-2780315
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
" ชุมชนเบิกบาน บริหารงานโปร่งใส ใช้ชีวิตพอเพียง ฟังเสียงประชาชน "
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
  พัฒนาแหล่งน้ำ
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
  อนุรักษ์และรักษาคุณภาพลุ่มน้ำป่าสัก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประจำถิ่น และประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น
  พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะ
  ส่งเสริมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางสังคม
  พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-225263 โทรสาร : 036-225264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,769,648 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-0872555
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10